STAJ KABUL KOŞULLARI

GİRSAN MAKİNA VE HAFİF SİLAH SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, Şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz. Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.

 

Staj başvuruları “Girsan Staj Başvuru Formu” çerçevesinde olup, bu formlar yetkili merciler tarafından değerlendirilmek suretiyle yapılmalıdır.

 

Stajyer alımlarımız yılda 2 dönem olup, öğretim yılının başında Meslek Lisesi Öğrencileri; yaz döneminde ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrencilerimizi istihdam etmekteyiz.

 

Staj kadrosu, tesis / bölüm yöneticileri tarafından bildirilen ihtiyaç doğrultusunda tespit edilmektedir.

 

Staj zorunluluğu olan, yüksek not ortalamasına sahip, tesise daha yakın adreste ikamet eden adayların staj önceliği bulunmaktadır.

 

Müşteri, yakın akraba ya da devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini kullanarak staj başvurusunda bulunan öğrenciler için herhangi bir öncelik sağlanması söz konusu değildir.

 

Staj süresi en az 20 iş günü olarak belirlenmiştir.

 

Staj isteği kabul edilen öğrenciler, staj süresi başlamadan öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumu tarafından yapılan sigorta giriş bildirgesini, resmi bir kurumdan alacakları sağlık raporunu ve nüfus cüzdanı fotokopisini Yönetim Temsilciliği departmanına iletmekle sorumludurlar. Staj başlangıcı için stajın her iki tarafın onayı ile resmi nitelik kazanmış olması gerekmektedir.

 

Zorunlu staja tabi olan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenir. Stajyerlere herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

 

Staj süresince stajyerlerin günlük olarak ulaşımı fabrika servisi ile öğle yemeği ihtiyacı karşılanmaktadır. Ulaşım konusunda gereken kolaylığı sağlamanın yanı sıra servis güzergâhlarının stajyerlerin ikamet adreslerine göre düzenlenmesi ya da değiştirilmesi söz konusu değildir.

 

Staj dönemi içinde, stajyerin mümkün olduğunca çok sayıda birimde ve yeterli sürelerle görev almasına gayret gösterilmektedir. Stajyerin hangi bölümde, ne süre ile çalışacağına bölümlerden sorumlu mühendisler karar verir. Stajyerler, kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.

 

Tüm stajyerler, Girsan Makine ve Hafif Silah San. Tic. Ltd. Şti.nin çalışma şartlarına, disiplin uygulamalarına, yönetmeliklerine, iş sağlığı & güvenliği kurallarına uymak zorundadırlar. Stajyerlerin tesis içinde çalışma güvenliğinden bölüm şefleri sorumludur.

 

Stajyerler, beyan ettikleri staj süresi kadar stajlarına devam etmek zorundadırlar. Staj süresini tamamlamayan öğrenciye staj onayı verilmez ve staj defteri imzalanmaz.

 

Stajını iptal eden öğrencilere bir daha staj imkânı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerlerse, staj kontenjanı dâhilinde tekrar değerlendirmeye alınırlar.

 

 

Üniversite Öğrencileri Staj Başvuru ve Değerlendirme

 

Adaylar GİRSAN MAKİNA VE HAFİF SİLAH SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nde ayrılan staj kontenjanları için en geç Mayıs ayının ikinci haftasına kadar başvurabilirler.

 

Staj başvurularının değerlendirilmesi şirket tarafından en geç Mayıs ayının üçüncü haftasında tamamlanır. Başvurunun kabul edilmesi halinde bilgi verilir.

 

Staj Başvurusu kabul edilecek Bölümler;

Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Resim Öğretmenliği, Makine Teknikerliği, Makine Ressamı, Mekatronik Teknikerliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

 

Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır;

 

Staj zorunluluğu olanlar.

 

Son sınıfta olup henüz staj yükümlülüğünü tamamlamış olan öğrenciler.

 

Genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar.

 

Şirket tercihine daha yakın veya örtüşen adaylar.

 

 

Lise Öğrencileri Staj Başvuru ve Değerlendirme

 

Staj yapacak öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dahilinde meslek liseleri öğretmenleri tarafından seçilir.

 

Öğrenciye her ay yaşına uygun asgari ücretin %30’undan aşağı olmamak üzere ücret ödenir. Yaz döneminde yapılan stajlara ücret ödenmez.

 

Asgari ücrette yıl içinde artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda öğrencinin ücretine ilave edilir.

 

Meslek eğitimi gören öğrencilerin meslek eğitimi, “Meslek ve Teknik Eğitim Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

 

Öğrenci alımında sıralama not ortalaması yüksek olan öğrenciden düşük olan öğrenciye doğru yapılır.

 

 

Staj İptal Koşulları

 

Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilecektir.

 

Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi.

 

Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması.

 

NOT : Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur. Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Şirketin Yönetim Temsilciliği ne bilgi verilmesi gerekir.

 

 

Disiplin İşleri

 

Staj yapanlar, nezdinde staj yaptıkları özel işyerlerinin yönetmeliklerinin disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümleriyle çalışma ve iş şartlarına tabidirler. Aksine hareket olunduğu takdirde ve izinsiz, mazeretsiz üç gün veya bir staj döneminde 5 gün devamsızlık yapan stajyerin stajına derhal son verilerek keyfiyetin mucip sebepleri belirtilerek staj yapılan şirket aracılığı ile Öğretim kurumuna ve ailelerine bildirilir. Böyle bir halde, stajyer bakımından herhangi bir kanuni talep hakkı doğmaz.

 

 

Staj Amiri ve Görevleri

 

Staj yapacaklar, stajlarını, staj süresinde görevlendirilecek staj amirinin nezaretinde yaparlar.

 

Staj Amiri:

 

Staj yapanların, staj programı ve konusu dışında kalan işlerle meşgul olmamalarını;

 

Staj programının gerektiği şekilde uygulanmasını;

 

Staj yapanların işyerlerinde disiplin ve iş güvenliğini bozucu hareketlerde bulunmamalarını sağlar.

 

 

Stajyerlere Sağlanacak İmkanlar

 

Staj yapacaklar, staj yaptıkları özel işyerinin imkanları nispetinde sosyal hizmetlerden (Servis , Yemek v.s. ) bedelsiz olarak faydalanabilirler. Özel işyerleri ile stajyerler arasındaki münasebet bir hizmet ve iş akdi niteliğinde olmayıp bir eğitim ilişkisinden ibarettir. Bu itibarla stajyerler hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir.

 

 

Stajyerlere Sağlanacak İmkanlar

 

Girsan Makine ve Hafif Silah San. Tic. Ltd. Şti.’nde staj yapmak isteyen herkes yukarıdaki koşulları kabul etmek ve bunlara uygun davranmakla sorumludur.

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri